RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , określane jako RODO informujemy ,że:

Centrala Nasienna w Kielcach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie trwania współpracy takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Państwa Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:  

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (poręczenie , deklaracja wekslowa oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym przekazania Państwa danych Ubezpieczycielowi w celu ustalenia zdolności kredytowej,

Udostępnianie danych:

Centrala Nasienna w Kielcach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością może udostępnić Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym zapisie:

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).

Centrala Nasienna w Kielcach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane,  przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki Centrala Nasienna w Kielcach.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Posiadacie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od  Spółki Centrala Nasienna w Kielcach potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu

do nich, sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a  które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych na Państwa żądanie, dane osobowe oraz ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
  – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny /e-milowy: + 48 41 366 02 78/biuro@cnkielce.pl lub pod adresem: ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce,

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Kielce dnia , 25.05.2018 r.